ศาลยุติธรรม
Court of Justice

image

ศาลยุติธรรม

ติดต่อเรา

 


 

ที่ตั้ง

สำนักงานศาลยุติธรรม
อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ (สำนักบริหารกลาง) 0 2541 2260 โทรสาร 0 2541 2328 อีเมล [email protected]

 เพจสื่อศาล   Youtube  Twitter  Instagram

 

หากต้องการติดต่อเกี่ยวกับคดีความ 
สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่แสดงในเว็บไซต์ของแต่ละศาลได้โดยตรง

>> คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ศาลที่ต้องการ <<

 

*****************************

หากต้องการติดตามสำนวนคดีของแต่ละศาล >>คลิกที่นี่<<

หมายเลขโทรศัพท์สำนัก/กอง ส่วนกลาง ในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม

หน่วยงาน/ลิงก์เว็บไซต์

หมายเลขโทรศัพท์/อีเมล

สำนักประธานศาลฎีกา

0 2223 0885 อีเมล [email protected]

สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)

0 2512 8348 - 54 อีเมล [email protected]

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)

0 2500 1149 อีเมล [email protected]

สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)

0 2512 8161 - 4 อีเมล [email protected]

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

0 2512 8020 - 22, 0 2512 8414 - 23 
อีเมล [email protected]

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

0 2500 1091 อีเมล [email protected]

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

0 2541 2297, 0 2512 8467, 0 2512 8469 
อีเมล [email protected]

สำนักการคลัง

0 2541 2032 อีเมล [email protected]

สำนักการเจ้าหน้าที่

0 2541 2339 อีเมล [email protected]

สำนักการต่างประเทศ

025412862, 025412265
อีเมล [email protected]

สำนักกิจการคดี

0 2512 8138 อีเมล [email protected]

สำนักตรวจสอบภายใน

0 2541 2326 อีเมล [email protected]

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

0 2512 8456 อีเมล [email protected]

สำนักบริหารกลาง

0 2541 2258, 0 2541 2309 
อีเมล [email protected]

สำนักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

0 2541 2030, 0 2541 2034 
อีเมล [email protected]

สำนักบริหารทรัพย์สิน

0 2541 2033, 0 2512 5821 
อีเมล [email protected]

สำนักแผนงานและงบประมาณ

0 2541 2302, 0 2541 2304, 0 2541 2344
อีเมล [email protected]

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

0 2512 8498 - 9
อีเมล [email protected]

สำนักอนุญาโตตุลาการ

0 2541 2298 - 9, 0 2512 8473 - 4
อีเมล [email protected]

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

0 2541 2329
อีเมล [email protected]

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

0 2513 8335
อีเมล [email protected]

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

0 2142 4403 - 6
อีเมล [email protected]

กองสวัสดิการศาลยุติธรรม

0 2541 2810 
อีเมล [email protected]

ศูนย์รักษาความปลอดภัย

0 2513 7964, 0 2541 2952 
อีเมล [email protected]

ศูนย์ควบคุมและติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ

0 2059 2840 - 43 อีเมล [email protected]

สำนักการแพทย์

06 5517 7305 อีเมล [email protected]

 

คู่มือติดต่อราชการศาลยุติธรรมฉบับประชาชน (e-book)

 

 


 


image เอกสารแนบ