Accessibility Tools

ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

ประธานศาลฎีกาและคณะตรวจเยี่ยมสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6image

เวลา 13.30 นาฬิกา ประธานศาลฎีกาและคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 โดยมีนายธรรมนิตย์ ตันติยวรงค์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 คณะผู้พิพากษา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ประธานศาลฎีกาได้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ศาลจังหวัดพิษณุโลก ศาลแขวงพิษณุโลก ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานในสังกัดศาลยุติธรรมในภาค 6 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ประธานศาลฎีกาได้มอบนโยบายแก่คณะผู้พิพากษา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งรับฟังรายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติตามนโยบายประธานศาลฎีกา 

ในการประชุมร่วมกัน ประธานศาลฎีกากล่าวถึงการทำงานของอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ คณะผู้บริหารสำนักอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในภาค 6 ผู้พิพากษาในภาค 6 และข้าราชการเจ้าหน้าที่ในภาค 6 ที่มุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานและนำนโยบายประธานศาลฎีกามาขับเคลื่อนในหน่วยงานจนประสบความสำเร็จและเห็นเป็นที่ประจักษ์ พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ข้างต้น อีกทั้งประธานศาลฎีกากล่าวถึงระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการกำหนดระยะเวลาการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างไปจากเดิม และกล่าวถึงความมุ่งหวังให้การพิจารณาพิพากษาคดียาเสพติด มีการคำนึงถึงการใช้มาตรการตามกฎหมายที่เหมาะสมกับผู้ที่ถูกดำเนินคดี เพื่อร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ทั้งกล่าวถึงคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการดำรงตนในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการตุลาการ พ.ศ. 2567 เพื่อให้การดำรงตนในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการตุลาการเป็นไปด้วยความสุภาพ สำรวมและเหมาะสม อยู่ภายใต้กรอบของศีลธรรม จริยธรรม และประเพณีอันดีงามของตุลาการ ไม่กระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธา ของประชาชนและการพิจารณาพิพากษาคดี  และนอกจากการให้ความสำคัญกับการทำงานแล้ว ความเป็นอยู่ของบุคลากรศาลยุติธรรมก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพัฒนาควบคู่ไปด้วย 
จากนั้น ประธานศาลฎีการับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานจากศาลยุติธรรมในภาค 6 โดยได้เสนอแนะวิธีการแก้ปัญหา และในส่วนปัญหาที่ยังต้องได้รับการแก้ไขจะดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบแก้ไขโดยเร็วที่สุด