Accessibility Tools

ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

ประธานศาลฎีกาและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดลําพูน และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลําพูนimage

image

          วันนี้ (30 เม.ย. 67) นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา นายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์ ประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา นางมัณทรี อุชชิน ประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาลฎีกา นายวิวัฒน์ วงศกิตติรักษ์ เลขาธิการประธานศาลฎีกา และคณะผู้บริหารศาลยุติธรรม เดินทางไปตรวจเยี่ยมศาลยุติธรรมในจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสถาพร วิสาพรหม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 และคณะ เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมด้วย

          เวลา 08.30 น. ประธานศาลฎีกาและคณะตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดลําพูน โดยมี นายอธิกา อภิธนัง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน คณะผู้พิพากษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ 

          ในการประชุมร่วมกัน ประธานศาลฎีกาได้มอบนโยบายแก่คณะผู้พิพากษา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งรับฟังรายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติตามนโยบายประธานศาลฎีกา จากนั้นประธานศาลฎีกากล่าวว่า ศาลยุติธรรมทำงานเชิงรุกจะสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงโครงการต่าง ๆ ซึ่งศาลจังหวัดลำพูนดำเนินการส่วนนี้ได้เป็นอย่างดี และจากนโยบายเที่ยงธรรม ที่มีเป้าหมายให้ศาลยุติธรรมทั่วประเทศอำนวยความยุติธรรมด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม
นั้น การแสดงออกให้เป็นที่ประจักษ์ถึงการบริหารจัดการคดีและการให้บริการประชาชนอย่างซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับการบริหารจัดการคดีค้างนาน เห็นว่า ท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลได้มีการวางแผนอย่างดีแล้ว เชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของบุคลากรศาลจังหวัดลำพูนคดีต่าง ๆ จะสามารถคลี่คลายได้ในเร็ววัน นอกจากนั้นประธานศาลฎีกายังกล่าวถึงนโยบายที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพที่ดีของบุคลากรศาลยุติธรรม โดยขณะนี้มีการทำบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับกระทรวงสาธารณสุขที่ช่วยดูแลสุขภาพของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในรูปแบบของการให้ความสะดวกในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆ เพราะเชื่อว่า หากบุคลากรศาลยุติธรรมทำงานอย่างมีความสุขและมีสุขภาพที่แข็งแรง ย่อมสามารถอำนวยความยุติธรรมและขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          ต่อมา เวลา 10.15 น. ประธานศาลฎีกา และคณะฯ ตรวจเยี่ยมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลําพูน โดยมี นายธนะ สุจริตกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน คณะผู้พิพากษา ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ประธานศาลฎีกาได้มอบนโยบายแก่คณะผู้พิพากษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลําพูน พร้อมทั้งรับฟังรายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติตามนโยบายประธานศาลฎีกา จากนั้นประธานศาลฎีกาได้กล่าว ว่างานของศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นงานใหญ่และงานยาก เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงเป็นศาลที่มีความสำคัญยิ่งและขอเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ขอชื่นชมการดำเนินการตามนโยบายไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องที่ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและกล่าวถึงการตั้งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวภาคเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพงานของศาลเยาวชนและครอบครัวยิ่งขึ้น  และเชิญชวนให้ศาลเยาวชนและครอบครัวร่วมจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ “ติดตามด้วยความห่วงใยในศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศ” และ ”ให้ความรู้และป้องกันการกระทำความผิดในเด็กและเยาวชน“ ในปี 2567 นี้ และเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศาลให้คำนึงถึงคดีครอบครัวด้วย ซึ่งจะปรากฎในคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว พ.ศ. 2567 

          เวลา 11.30 น. ประธานศาลฎีกาเปิดศูนย์ติดตามด้วยความห่วงใย ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลําพูน เพื่อพัฒนามาตรการการเยียวยาผู้เสียหายให้เหมาะสมและฟื้นฟูผู้กระทำความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนอย่างครบวงจร