Accessibility Tools

ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

ประธานศาลฎีกาและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมศาลอุทธรณ์ภาค 5image

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 67 เวลา 13.20 น. นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา นายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์ ประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา นางมัณทรี อุชชิน ประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาลฎีกา นายวิวัฒน์ วงศกิตติรักษ์ เลขาธิการประธานศาลฎีกา และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมศาลยุติธรรมในภาค 5

เวลา 15 นาฬิกา ประธานศาลฎีกาและคณะตรวจเยี่ยมศาลอุทธรณ์ภาค 5 เพื่อติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายประธานศาลฎีกา โดยมีนายศุภมิตร บุญประสงค์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 นายวิเศษ นิ่มกุล อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 และนายวิสุทธิ์ กลิ่นพร อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 คณะผู้พิพากษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

ในการนี้ ประธานศาลฎีกา ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ “ต่อยอด ขยายผล และสร้างสรรค์ความยุติธรรมที่ยั่งยืนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง” วิสัยทัศน์ดังกล่าว สืืบเนื่องมาจากนโยบายประธานศาลฎีกาที่ผ่านมา หลายนโยบายเป็นนโยบายที่ดีและมีประโยชน์ แม้จะมีผู้บริหารศาลยุติธรรมชุดใหม่แล้ว นโยบายนั้นยังต้องดำเนินการต่อไป แต่ย่อมต้องปรับเปลี่ยนต่อยอดให้พัฒนาเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันด้วย และการทำงานของศาลยุติธรรมมีภารกิจหลักคือการให้บริการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน การทำงานของศาลจึงต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  และกล่าวถึงนโยบาย 4 ด้าน “ที่พึ่ง เที่ยงธรรม เท่าเทียม และทันโลก” ที่แต่ละศาลในวันนี้มีการดำเนินการที่เป็นที่ประจักษ์และชื่นชมการทำงานที่ผ่านมา พร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นละออง และให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่าน