Accessibility Tools

ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมให้การต้อนรับนายบุนขวาง ทวีศักดิ์ รองประธานศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการimage

วันนี้ (26 มีนาคม 2567) เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น 26 อาคารสำนักงานศาลยุติธรรม นายธานี สิงหนาท เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และคณะ ให้การต้อนรับนายบุนขวาง ทวีศักดิ์ รองประธานศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะเนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารงานศาล ภายใต้หัวข้อ “การบริหารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม การค้นคว้า การปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม การบริหารการจัดฝึกอบรม และการสร้างหอสมุด” ตลอดจนร่วมหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 25 - 30 มีนาคม 2567 

ในการนี้ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมกับนายบุนขวางและคณะร่วมกันหารือข้อราชการเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมและศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการเดินทางเยือนประเทศไทยของคณะฯ ครั้งนี้สอดคล้องตามบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมและศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลงนามเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสายสัมพันธ์มิตรภาพระหว่างองค์กรตุลาการของทั้งสองประเทศและส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายภายในของแต่ละประเทศต่อไป 

สำหรับการเยือนประเทศไทยในครั้งนี้คณะฯ ได้เข้าศึกษาดูงานที่สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สถาบันอนุญาโตตุลาการ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ และศาลฎีกา ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งในการกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ อีกทั้งทำให้สำนักงานศาลยุติธรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งจะส่งผลต่อยอดให้เกิดการพัฒนาศาลยุติธรรมของทั้งสองประเทศอีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image