Accessibility Tools

ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศาลยุติธรรมที่มีผลการไกล่เกลี่ยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1) image

วันนี้ (26 มี.ค. 67) ที่สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศาลยุติธรรมที่มีผลการไกล่เกลี่ยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1) โดยมี นายธานี สิงหนาท เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ สืบเนื่องจากศาลยุติธรรมเล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำกระบวนการไกล่เกลี่ยมาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการคดีควบคู่กับการพิจารณาคดีของศาลในรูปแบบปกติ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนในการระงับข้อพิพาทให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ประหยัด และยังรักษาสัมพันธภาพระหว่างคู่ความทุกฝ่าย โครงการนี้จึงจัดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ย โดยเฉพาะการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและระหว่างพิจารณาคดีให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยของศาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน อันเป็นการขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา เรื่อง “ที่พึ่ง” ซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริมกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกในทุกขั้นตอน เพื่อให้ความขัดแย้งยุติลงด้วยความสมานฉันท์ไม่ก่อภาระค่าใช้จ่ายแก่คู่ความให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

หลังจากการมอบรางวัล ประธานศาลฎีกาแสดงความยินดีกับศาลยุติธรรมที่ได้รับรางวัล และเห็นว่าการพัฒนาระบบงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลดังกล่าวจะเป็นแนวทางให้ศาลยุติธรรมอื่นนำไปปรับใช้ได้ในอนาคต นอกจากนั้นยังกล่าวขอบคุณบุคลากรในศาลยุติธรรมที่ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยผลักดันนโยบายของประธานศาลฎีกา และเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเสมอมา โดยเชื่อว่าศาลยุติธรรมจะยังคงสานต่อเจตนารมณ์การอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพเช่นนี้ได้ตลอดไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image