Accessibility Tools

ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมและคณะตรวจเยี่ยมศาลในจังหวัดปัตตานีimage

วันนี้ (20 ก.พ. 67) เวลา 9.00 น. นายธานี สิงหนาท เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และคณะผู้บริหารศาลยุติธรรม เดินทางไปตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดปัตตานี และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามและรับฟังปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดจากการปฏิบัติงานและให้กำลังใจแก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายสุนทร จันทร์ฉิ้น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปัตตานี และนายสำเร็จ พงศ์วงศ์ประเสริฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ทั้งนี้มีนางดวงนภา อุทัยพันธ์ เรือนแก้ว และนายจิรพนธ์ วีระชาญชัย รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 และคณะ เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมด้วย

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมกล่าวในการประชุมของทั้งสองศาลว่า วัตถุประสงค์ของการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เพื่อมาสอบถามความเป็นอยู่ของบุคลากรศาลยุติธรรมในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยในวันนี้นำคณะผู้บริหารศาลยุติธรรมมารับฟังปัญหาต่างๆ ทั้งปัญหาด้านการทำงาน ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ และด้านครุภัณฑ์ โดยจากการประชุมพบว่า ปัญหาทางด้านอาคารที่ทำการศาลชำรุดทรุดโทรม ที่พักของบุคลากรไม่เพียงพอ และปัญหาขาดแคลนครุภัณฑ์ เป็นปัญหาสำคัญของทั้งสองศาล จึงขอให้ทั้งสองศาลประสานส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องมายังสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด

จากนั้น เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมได้ตรวจเยี่ยมส่วนงานต่างๆ โดยพูดคุยและรับฟังปัญหาในการทำงานจากของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งชื่นชมและให้กำลังใจบุคลากรของทั้งสองศาลที่ตระหนักถึงภาระหน้าที่ของตนและปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลังความสามารถ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image