Accessibility Tools

ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

ประธานศาลฎีกาและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมศาลแขวงพัทยา และตรวจราชการศาลจังหวัดพัทยาimage

วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 07.30 นาฬิกา นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา นายอดุลย์ ขันทอง ผู้พิพากษาศาลฎีกา ประธานคณะทำงานงานขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา นายอุเทน ศิริสมรรถการ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 นายธานี สิงหนาท เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นายวิวัฒน์ วงศกิตติรักษ์ เลขาธิการประธานศาลฎีกา และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมศาลแขวงพัทยา และตรวจราชการศาลจังหวัดพัทยา

เวลา 09.15 นาฬิกา ประธานศาลฎีกาและคณะ ตรวจเยี่ยมศาลแขวงพัทยา เพื่อติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายประธานศาลฎีกา โดยมีนางสาวสุกัญญา เวศยาสิรินทร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพัทยา ผู้พิพากษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ในการนี้ ประธานศาลฎีกาได้กล่าวขอบคุณนายนพเรศ พันธุ์นรา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพัทยาที่ดำเนินการตามนโยบายและประชาสัมพันธ์นโยบายของประธานศาลฎีกาอย่างเต็มที่ และขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีความตั้งใจในการทำงาน และขอให้ทำงานด้วยความสุข พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องที่จะทำให้ปริมาณคดีที่จะเข้าสู่ศาลมีปริมาณลดลง

เวลา 10.15 นาฬิกา ประธานศาลฎีกาและคณะ ตรวจราชการศาลจังหวัดพัทยา เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้องด้านการบริหารจัดการคดี และร่วมหารือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาคดีค้างพิจารณา เพื่อให้ศาลดำเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้อย่างสมดุล และเป็นไปตามนโยบายของประธานศาลฎีกา โดยมีนายคะนองเดช สวัสดิ์วงศ์วิชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยา ผู้พิพากษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ในการนี้ ประธานศาลฎีกาได้กล่าวขอบคุณผู้พิพากษา ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพัทยา และเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ทำให้ปัญหาของศาลคลี่คลายไปมาก และให้คำแนะนำถึงการนำการไกล่เกลี่ยมาใช้แก่คดีที่อยู่ระหว่างพิจารณาด้วย ทั้งกล่าวถึงนโยบายด้านอื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน ได้แก่ คณะอนุกรรมการส่งเสริมความสมดุลของการทำงานอย่างมีความสุข ซึ่งกำลังพิจารณาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม และคณะอนุกรรมการนโยบายสุขภาพของศาลยุติธรรม ที่จะประสานงานให้มีการดูแลสุขภาพของผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ