Accessibility Tools

ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

นายธานี สิงหนาท เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม เข้าหารือข้อราชการกับศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมimage

วันนี้ ( 23 ม.ค. 66) เวลา 13.30 นาฬิกา ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายธานี สิงหนาท เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม เข้าหารือข้อราชการกับศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะผู้บริหาร เกี่ยวกับการดำเนินงานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การเชื่อมโยงข้อมูล และการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำมาพัฒนาระบบงานสารบรรณ และระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงานของศาลยุติธรรม ซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรมจะได้นำเทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการประชาชนและพัฒนาระบบราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ


image รูปภาพ
image
image