Accessibility Tools

ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานทั่วประเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2566image

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานทั่วประเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนางสาวอินทิรา ฉิวรัมย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน

การประชุมสัมมนาผู้พิพากษาสมทบในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ ทัศนคติ วิสัยทัศน์ ตลอดจนทักษะที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ กำหนดแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานทั่วประเทศ เพื่อให้การอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบาย "ที่พึ่ง เที่ยงธรรม เท่าเทียม ทันโลก"


image รูปภาพ
image
image
image
image
image