Accessibility Tools

ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐimage

วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2566) เวลา 10.30 นาฬิกา นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (กรรมการ ป.ป.ท.) ณ ห้องประชุมราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อาคารศาลยุติธรรม เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ป.ป.ท. แทนนายชาติชาย สุทธิกลม และนายพิทยา บุญชู ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง


image รูปภาพ
image