ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของบุคลากร เพื่อประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรม

วันนี้ (11 ม.ค. 65) เวลา 13.30 น. นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของบุคลากร เพื่อประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารศาลอาญา โดยมีศาสตราจารย์ ดร. ประวิตร เจนวรรธนะกุล อาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพันตำรวจเอก นายแพทย์บัญชา ชีวะอิสระกุล ประสาทศัลยแพทย์ หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลตำรวจ เป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน โดยหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์ (Medical Center) เพื่อเสริมสร้าง และยกระดับระบบการดูแลรักษาสุขภาพกายและจิตของบุคลากรในศาลยุติธรรม ข้าราชการบำนาญ รวมถึงบุคคลในครอบครัว


image รูปภาพ
image
image