ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

ประธานศาลฎีกาเป็นประธาน จัดโครงการศาลยุติธรรมใต้ร่มพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

นายสุริยัณห์  หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรมเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564
นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "โครงการศาลยุติธรรมใต้ร่มพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564" ซึ่งมีประธานศาลอุทธรณ์ รองประธานศาลฎีกา
อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น อธิบดีผู้พิพากษาภาค เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และกรรมการอื่น
รวม 28 คน ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ  โดยที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานในสังกัด
ศาลยุติธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติภายใต้ชื่อโครงการดังกล่าว ช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 พร้อมกัน
ทั่วประเทศ อาทิ การประดับอาคารสถานที่ของหน่วยงานและตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ และจัดที่สำหรับลงนามถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล เช่น การปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิตออนไลน์เฉลิมพระเกียรติพร้อมกัน
ทั้งประเทศ, การบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมสาธารณกุศล เช่น กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ,กิจกรรมอ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาฟังผ่านระบบออนไลน์เป็นพระราชกุศุล, การปลูกต้นไม้ ปลูกป่า หรือปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ, กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ มีแล้วแบ่งปัน โดยเป็นการรวบรวมสิ่งของอุปโภคบริโภค หรือ ตู้ปันสุขช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19  ตลอดจนสนับสนุนอุปกรณ์
ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์,
กิจกรรม big cleaning day เป็นต้น ในส่วนของการพิจารณาพิพากษาคดีนั้น จะมีมหกรรมการไกล่เกลี่ยออนไลน์เฉลิมพระเกียรติเพื่อให้การระงับข้อพิพาทยุติลงตามที่คู่ความตกลงกันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ นี้ เป็นแนวทางที่ทางคณะทำงานได้วางไว้ให้หน่วยงานในสังกัดศาลยุติธรรมทั่วประเทศพิจารณานำไปดำเนินการให้สอดคล้องต่อข้อจำกัด และมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ตามที่ ศบค. ประกาศกำหนด อีกทั้ง หากรัฐบาลประกาศกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมใดก็ให้หน่วยงานในสังกัดศาลยุติธรรมดำเนินการร่วมด้วย

 

 

          นอกจากนี้ คณะทำงานยังมีมติให้สำนักงานศาลยุติธรรมจัดทำวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจ
เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวข้องกับพระราชจริยวัตรหรือพระราชกรณียกิจที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
ต่อศาลยุติธรรมตั้งแต่เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน หรือจัดทำนิทรรศการภายในหน่วยงาน

          โฆษกศาลยุติธรรมกล่าวเพิ่มเติมว่า ในที่ประชุมประธานศาลฎีกาได้กล่าวตอนหนึ่งว่า
ศาลยุติธรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อ
ศาลยุติธรรมและประชาชนคนไทยตลอดมา จึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน กิจกรรมบางอย่างแม้ว่าจะเริ่มต้นในช่วงเดือน
มหามงคลนี้ แต่อาจจะทำต่อเนื่องไปเพราะเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน

 


image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ