ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2563) เวลา 18.21 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยนางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นายวิเชียร แสงเจริญถาวร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายวิรัช ไตรพิทยากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครั

วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2563) เวลา 18.21 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

โดยนางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นายวิเชียร แสงเจริญถาวร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายวิรัช ไตรพิทยากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ข้าราชการในพื้นที่ และเหล่าพสกนิกร เฝ้ารับเสด็จ ฯ

ในการนี้ นายวิรัช ไตรพิทยากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายแผ่นศิลาเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และนายวิเชียร แสงเจริญถาวร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พร้อมกันนี้นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ได้เบิกผู้มีอุปการคุณแก่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึก

ทั้งนี้ เดิมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี เป็นเพียงแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ในศาลจังหวัดอุดรธานี ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 ที่ให้จัดตั้งแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวขึ้นในศาลจังหวัดทุกศาล มีพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2538 ต่อมาในปี พ.ศ.2553 ได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว โดยกำหนดให้ยกฐานะแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว เป็นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2554 เป็นต้นมา

โดยอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี นี้ ตั้งอยู่เลขที่ 569 หมู่ 9

ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี สร้างอยู่บนที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน อด.1884

เนื้อที่ 11 ไร่ 96 ตารางวา เป็นอาคารที่ทำการถาวร สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 3 ชั้น ขนาด

6 บัลลังก์

สำหรับศาลเยาวชนและครอบครัวนั้น จะมีอำนาจพิจารณาคดีหรือมีคำสั่งในคดีดังต่อไปนี้

(1) คดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิด

(2) คดีอาญาที่ศาลซึ่งมีอำนาจพิจารณาคดีธรรมดาได้โอนมาตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 97 วรรคหนึ่ง

(3) คดีครอบครัว

(4) คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ

(5) คดีอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของศาลเยาวชนและครอบครัว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image