ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

ประธานศาลฎีกาประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ นาฬิกา นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา
เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ โดยมีรองประธานศาลฎีกา ประธานแผนกคดีพิเศษในศาลฎีกาและผู้บริหารศาลยุติธรรมเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลยุติธรรม ชั้น ๓ อาคารศาลยุติธรรม


image รูปภาพ
image