Accessibility Tools

ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

ประธานศาลฎีกาและคณะตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดพิษณุโลกและศาลแขวงพิษณุโลกimage

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 9 นาฬิกา ประธานศาลฎีกาและคณะ ตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายวินัย ศักดาไกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระแก้ว ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก คณะผู้พิพากษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ประธานศาลฎีกาได้มอบนโยบายแก่คณะผู้พิพากษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ประนีประนอมของศาลจังหวัดพิษณุโลก และให้กำลังใจบุคลากรของศาลที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานและให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหา

เวลา 10.30 นาฬิกา ประธานศาลฎีกาและคณะ ตรวจเยี่ยมศาลแขวงพิษณุโลก โดยมีนางสาวนภา พัชรโกมล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดทองผาภูมิ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพิษณุโลก คณะผู้พิพากษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ประธานศาลฎีกาได้มอบนโยบายแก่คณะผู้พิพากษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ประนีประนอมของศาลแขวงพิษณุโลก และให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งรับฟังปัญหาข้อขัดข้องจากการทำงาน และให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ