Accessibility Tools

ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติimage

image

วันนี้ (31 พฤษภาคม 2567) เวลา 09.00 น. นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แทนพลเอกบุณยวัจน์ เครือหงส์ โดยรับฟังผู้สมัครแสดงความคิดเห็นและสัมภาษณ์ จากนั้นคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ลงมติเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และจะเสนอวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป