Accessibility Tools

ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

ประธานศาลฎีกาเปิดโครงการ"ค่ายต้นกล้าตุลาการ"รุ่นที่12image

ประธานศาลฎีกาเปิดโครงการ"ค่ายต้นกล้าตุลาการ"รุ่นที่12 เพิ่มพูนทักษะด้านกฎหมาย ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ แก่เยาวชนตั้งแต่วัยเยาว์
วันนี้ (28 เมษายน 2567) เมื่อเวลา 08.45 น.นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ค่ายต้นกล้าตุลาการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 รุ่นที่ 12
พร้อมทั้งให้โอวาทแก่คณะเยาวชนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย-หญิง ที่เข้าร่วมโครงการ
จำนวน 138 คน โดยมี นายธานี สิงหนาท เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวรายงานและ
มีคณะผู้บริหารศาลยุติธรรมและคณะทำงานเข้าร่วมพิธี ณ บริเวณโถงบุษบก ชั้น 2 อาคารศาลฎีกา
      ในการนี้ประธานศาลฎีกา ได้กล่าวว่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ค่ายต้นกล้าตุลาการ” รุ่นที่ ๑๒ ในวันนี้การที่สำนักงานศาลยุติธรรมจัดโครงการ “ค่ายต้นกล้าตุลาการ”
รุ่นที่ ๑๒ ขึ้น นับเป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนต้องเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ การที่เยาวชนให้ความสนใจระบบงานภายในศาล และหลักกฎหมายเบื้องต้นตั้งแต่เยาว์วัย ย่อมเป็นเรื่องน่าชื่นชมยินดี ทั้งเป็นการวางรากฐานสำคัญสำหรับเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นที่จะประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย
รวมทั้งเยาวชนที่อาจกำลังค้นหาแนวทางของตนเองอยู่ การจัดโครงการนี้ นอกจากเป็นประโยชน์
ต่อเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการที่มีโอกาสได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านกฎหมาย และบทบาทหน้าที่ของศาลยุติธรรมในฐานะองค์กรหลักของประเทศ ที่ใช้อำนาจตุลาการในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์แล้ว
ยังสอดคล้องกับนโยบายประธานศาลฎีกา เรื่อง “เท่าเทียม” ที่ส่งเสริมให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ หรือเด็ก
และเยาวชน มีความรู้พื้นฐานในเรื่องกระบวนการพิจารณาคดีของศาล ส่งผลให้เยาวชนสามารถเข้าใจสิทธิของตนเอง และของผู้อื่น ตลอดจนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเต็มที่ ภายใต้กรอบของหลักนิติธรรม ยิ่งไปกว่านั้น
โครงการนี้ยังสอดแทรกปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกที่ดีให้แก่เยาวชน ด้วยการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม
ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขอีกด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ตลอดระยะเวลาที่เยาวชน
เข้าร่วมโครงการนี้ ทุกคนจะได้รับความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย และกระบวนการพิจารณาคดีของศาล ตลอดจนได้รับประสบการณ์ทางด้านกฎหมายจากบุคลากรที่ทางสำนักงานศาลยุติธรรมคัดสรรมาเป็นอย่างดี และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเพิ่มพูนทักษะ และมีจิตสำนึกที่ดีทั้งต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ อันนำมาซึ่งความสงบสุข และสันติภาพ
อย่างยั่งยืนตลอดไป
      บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเปิดโครงการ “ค่ายต้นกล้าตุลาการ” รุ่นที่ ๑๒ ขอให้การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ และขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่เยาวชนที่มาร่วมโครงการในวันนี้เคารพนับถือ โปรดดลบันดาลประทานพรให้เยาวชนทุกคนพบแต่ความสุข มีอนาคตที่สวยงามสว่างสดใส มีสุขภาพกายกับสุขภาพใจที่เข้มแข็ง เดินทางไปถึงเป้าหมายตามที่มุ่งมั่นตั้งใจไว้โดยทั่วกัน
      นายธานี กล่าวว่าสำนักงานศาลยุติธรรมโดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินการ
จัดโครงการค่ายต้นกล้าตุลาการ ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งในปีนี้เป็นรุ่นที่ ๑๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้น
ให้แก่เยาวชน ด้วยรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเกี่ยวกับกฎหมาย การศาลยุติธรรม การศึกษาวิชากฎหมายทั้งในและต่างประเทศ การแนะนำแนวทางสู่การเป็นผู้พิพากษาและวิชาชีพกฎหมายอื่น ๆ ตลอดจนกิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติในการดำเนินชีวิตที่ดี ซึ่งเยาวชน
ที่ผ่านโครงการค่ายต้นกล้าตุลาการนับตั้งแต่ รุ่นที่ ๑ จนถึงรุ่นที่ ๑๑ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑,๓๗๐ คน
บางส่วนยังอยู่ระหว่างการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย แต่ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาและ
ประกอบอาชีพแล้ว โดยมีผู้ผ่านการสอบและได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาและผู้พิพากษาแล้ว จำนวน ๑๐ คน และเยาวชนทุกคนต่างมีทิศทางในการดำเนินชีวิตที่ดีเป็นต้นกล้าตุลาการที่สามารถเข้าใจ
ในการดำเนินงานของศาลยุติธรรม นำหลักการสำคัญของกฎหมายและแนวทางแห่งตุลาการที่ดี
ไปใช้เป็นเข็มทิศในการดำเนินชีวิต  
นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี
ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา และประธานคณะทำงานดำเนินการจัดโครงการค่ายต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 12 ได้กล่าวว่าสำหรับโครงการค่ายต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ ๑๒
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2567 ที่โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี
เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๓๘ คน จากผู้สมัครทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น ๙๒๒ คน
รูปแบบการจัดกิจกรรมนั้น จะมีวิทยากรทั้งผู้พิพากษาและวิทยากรอิสระร่วมบรรยายและอภิปราย
นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมภาคสนาม (นอกห้องประชุม) การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
ในลักษณะ “ศาลจำลอง” การวิเคราะห์ข้อมูลข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อฝึกตัดสินคดี
โดยกิจกรรมทั้งหมดส่วนของวิชาการกฎหมายและเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตมีการพัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้องต่อบริบทของสังคมในยุคปัจจุบันเพื่อประโยชน์สูงสุดของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ  
โครงการค่ายต้นกล้าตุลาการ มุ่งมั่นส่งเสริมประสบการณ์อันล้ำค่าแก่เยาวชน ผ่านกิจกรรม
อันหลากหลาย เชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ จะได้รับประสบการณ์อันทรงคุณค่าเก็บเกี่ยวความรู้
และทักษะที่จำเป็นเพื่อนำไปต่อยอดแนวคิดวางแผนชีวิตสู่เป้าหมายการศึกษาและอาชีพที่ใฝ่ฝัน
ด้วยความุ่งมั่นของคณะทำงานผู้ริเริ่มโครงการฯ ตั้งแต่แรกเริ่มมุ่งหวังส่งเสริมให้เยาวชนไทยเติบโต
อย่างมั่นคงค้นพบศักยภาพภายในการพัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน โครงการนี้จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศ
นำทางสนับสนุนให้เยาวชนไทยกล้าคิด กล้าฝัน เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมนำพาประเทศไทย
ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image