ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา เข้าร่วมการประชุมสภาประธานศาลสูงสุดอาเซียน ครั้งที่ 9

วันนี้ (7 ตุลาคม 2564) ณ อาคารสำนักประธานศาลฎีกา นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา พร้อมด้วย นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 1 นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และนายสิทธิพงศ์ ตัญญพงศ์ปรัชญ์ เลขาธิการประธานศาลฎีกา เข้าร่วมการประชุมสภาประธานศาลสูงสุดอาเซียน ครั้งที่ 9 (The 9th Council ofASEAN Chief Justices Meeting) ซึ่งมีศาลฎีกาแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพไปยังทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียน

ช่วงต้นของการประชุมฯ ประธานศาลฎีกากล่าวเปิดการประชุมฯ โดยได้แสดงถึงอุดมการณ์และความมุ่งมั่นของศาลยุติธรรมไทยที่จะร่วมกันทำงานอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่ออำนวยความยุติธรรมสำหรับประชาชนทุกคนในภูมิภาคอาเซียน

ในช่วงบ่าย นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล ในฐานะประธานคณะทำงานว่าด้วยการประชุมอาเซียนพลัส (ASEAN+ Meetings) ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงานของสภาประธานศาลสูงสุดอาเซียน ได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานฯ เกี่ยวกับแนวทางการสร้างความร่วมมือในนามของสภาประธานศาลสูงสุดอาเซียน กับศาลยุติธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี และผลของการหารือแผนการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ในปี พ.ศ. 2565 พร้อมกันนี้ นายสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นผู้แทนศาลยุติธรรมไทยร่วมอภิปราย ในประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อองค์กรศาลยุติธรรมและแนวทางแก้ไขปัญหา

หลังจากนั้น ประธานศาลฎีกาได้ลงนามในปฏิญญาจาการ์ต้า และกล่าวปิดการประชุมฯ โดยแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินภารกิจที่ต่อเนื่องและความคิดริเริ่มใหม่อันเป็นประโยชน์ต่อความร่วมมือของศาลยุติธรรมในภูมิภาคอาเซียนเพื่อความสำเร็จขององค์กรสภาประธานศาลสูงสุดอาเซียนแห่งนี้

 

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image