ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย

วันนี้ (8 เม.ย. 64) เวลา 19.14 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีนางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา นายเริงศักดิ์ วิริยะชัยวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นายวิชัย เตชะศิริสวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งพระโขนง พร้อมด้วย นายอำพล บุญประภากร เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 7 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย และข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ข้าราชการในพื้นที่ เหล่าพสกนิกร เฝ้ารับเสด็จ ฯ

เมื่อเสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา พระพุทธนวราชบพิตร เสร็จแล้วทรงประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล ในการนี้ นายวิชัย เตชะศิริสวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งพระโขนง ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายอำพล บุญประภากร เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 7 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายหนังสือที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และนางอนิสรา จารุอรอุไร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสุโขทัย เข้ามอบหนังสือที่ระลึกแด่เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

จากนั้น นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา กราบบังคมทูลรายงาน พร้อมขอพระราชทาน กราบบังคมทูลเชิญเสด็จ ฯ ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน แผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางลงในหลุม เสด็จ ฯ ไปยังแท่นพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารศาลจังหวัดสุโขทัย ครั้นเสร็จสิ้นพิธี นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณแก่ศาลจังหวัดสุโขทัย 120 ราย เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึก และนายอำพล บุญประภากร เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 7 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายแผ่นศิลาเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย จากนั้นเสด็จไปยังห้องประทับรับรองชั้น 2 อาคารศาลจังหวัดสุโขทัย ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก โอกาสนี้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ร่วมลงนามในสมุดที่ระลึกด้วย เมื่อเสร็จสิ้น ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ศาลยุติธรรม ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดสุโขทัย แล้วทรงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จ ฯ ออกจากอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย

อาคารศาลจังหวัดสุโขทัยหลังใหม่ได้ก่อสร้างขึ้นทดแทนอาคารหลังเก่าที่คับแคบไม่สามารถรองรับปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้นได้ โดยอาคารที่ทำการศาลซึ่งสร้างใหม่นี้มีความกว้างขวาง ทันสมัย ห้องพิจารณาเพิ่มเป็น 14 บัลลังก์ เพื่อให้เหมาะสมต่อปริมาณคดีที่เกิดขึ้นอย่างเพียงพอ โดยก่อสร้างพร้อมกับบ้านพักและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมรวม 3 หลัง

ศาลจังหวัดสุโขทัยมีเขตอำนาจครอบคลุมท้องที่ 5 อำเภอ คือ อำเภอกงไกรลาศ อำเภอคีรีมาศ อำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอเมืองสุโขทัย และอำเภอศรีสำโรง โดยถือเป็นศาลขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตอำนาจของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ซึ่งช่วงปีพ.ศ.2563 ที่ผ่านมา มีคดีอาญาเข้าสู่การพิจารณาของศาลจังหวัดสุโขทัย (คดีรับใหม่และคงค้าง) 1,776 คดี, แพ่ง 1,066 คดี, คดีผู้บริโภค 3,485 คดี โดยทำการพิจารณาแล้วเสร็จทั้งหมด 5,538 คดี จากคดีคงค้างและรับใหม่จำนวน 6,327 คดี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 87.53 ขณะที่การบริหารจัดคดี และการอำนวยความสะดวกต่อการบริการด้านคดีให้เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่นั้นศาลจังหวัดสุโขทัยมุ่งนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งช่วยส่งเสริมงานตุลาการมาใช้และให้บริการส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกทุกขั้นตอน ตามนโยบายพัฒนาศาลยุติธรรม สู่ความเป็น Smart Court


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image