ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี

วันนี้ (16 มีนาคม 2564) เวลา 17.47 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดย นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นายเกียรติศักดิ์ พุ่มเจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ข้าราชการในพื้นที่ และเหล่าพสกนิกร เฝ้ารับเสด็จ ฯ

เมื่อเสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา พระพุทธนวราชบพิตร เสร็จแล้วทรงประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล จากนั้นนายเกียรติศักดิ์ พุ่มเจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี นางจรรยารักษ์ พุ่มเจริญ ภรรยาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และ น.ส.นลิน ญาณศิริ ผู้พิพาษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เข้ามอบหนังสือที่ระลึกแด่เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ในการนี้ นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา ได้กราบบังคมทูลรายงาน พร้อมขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จ ฯ ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี

โอกาสนี้ นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ได้กราบบังคมทูลเบิกผู้มี อุปการคุณแก่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี 120 ราย เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกด้วย

จากนั้นนายเกียรติศักดิ์ พุ่มเจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี จึงเข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายแผ่นศิลา เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย เสร็จแล้วทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ แล้วเสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังห้องประทับรับรองชั้น 4 อาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก โอกาสนี้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้ลงนามในสมุดที่ระลึกด้วย จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ศาลยุติธรรม ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อเสร็จสิ้นพิธี ทรงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จ ฯ ออกจากอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เดิมใช้ชื่อว่า “ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว” จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 ที่ให้จัดตั้งแผนกคดีเยาวชน ฯ ขึ้นในศาลจังหวัดทุกศาล โดยในปี 2553 มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว จึงให้ยุบแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว แล้วจัดตั้งเป็นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด มีผลตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นมา

อาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีหลังใหม่นี้ เริ่มทำการตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เป็นอาคารสูง 4 ชั้น มีห้องพิจารณาคดีอาญา 2 ห้อง ห้องพิจารณาคดีแพ่ง 2 ห้อง และศูนย์ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานการประชุมเพื่อการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว กับศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อแนะนำและช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัว รองรับงานการบริหารจัดคดีอาญาและแพ่งที่จะเข้าสู่การพิจารณาของศาล

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีมีเขตอำนาจศาลครอบคลุมตลอดท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี รวม 10 อำเภอ

อนึ่ง ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอำนาจพิจารณาคดีหรือมีคำสั่งในคดี ดังต่อไปนี้

(1) คดีอาญา ที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิด

(2) คดีอาญา ที่ศาลซึ่งมีอำนาจพิจารณาคดีธรรมดาได้โอนมา ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 97 วรรคหนึ่ง

(3) คดีครอบครัว

(4) คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ

(5) คดีอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของศาลเยาวชนและครอบครัว

โดยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฐานะจากแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดต่าง ๆ มาจัดตั้งเป็นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดให้มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัวตลอดท้องที่ในจังหวัด ๆ นั้น ถือเป็นการยกระดับให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ สวัสดิภาพและการปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว กระจายความเป็นธรรมให้ทั่วถึงประชาชนในทุกพื้นที่ได้อย่างแท้จริง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image