ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก

วันนี้ (12 มี.ค. 64) เวลา 18.30 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา นายเริงศักดิ์ วิริยะชัยวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นายวิทยา วีรชัยพงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ข้าราชการในพื้นที่ และเหล่าพสกนิกรเฝ้ารับเสด็จ ฯ

เมื่อเสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา พระพุทธนวราชบพิตร เสร็จแล้วทรงประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล

จากนั้น นายวิทยา วีรชัยพงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางวันทนา อินทปัตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพิษณุโลกเข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายหนังสือที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และนางจันทร ตันทวีวงศ์ ผู้พิพาษาศาลจังหวัดพิษณุโลก เข้ามอบหนังสือที่ระลึกแด่เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ในการนี้ นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา ได้กราบบังคมทูลรายงานพร้อมขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จ ฯ ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก

ต่อจากนั้น นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณแก่ศาลจังหวัดพิษณุโลก 120 ราย เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึก

และนายเริงศักดิ์ วิริยะชัยวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายแผ่นศิลา เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย เสร็จแล้วทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ แล้วเสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก ห้องประทับรับรองชั้น 4 ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก โอกาสนี้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้ลงนามในสมุดที่ระลึกด้วย จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ศาลยุติธรรม ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดพิษณุโลก เมื่อเสร็จสิ้นพิธี ทรงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จ ฯ ออกจากอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก

“ศาลจังหวัดพิษณุโลก” เดิมมีชื่อว่า “ศาลมณฑลพิศณุโลก” สร้างขึ้นในปี 2443 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ต่อมาในปี 2475 จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นศาลจังหวัดพิษณุโลก

ตลอดระยะเวลาที่ศาลเปิดทำการมีปริมาณคดีเข้าสู่ศาลเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมาณงานและจำนวนเจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มตามลำดับด้วย อาคารที่เคยใช้แต่เดิมซึ่งผ่านการปรับปรุงซ่อมแซ่มจึงไม่เหมาะสมกับปริมาณคดีและจำนวนเจ้าหน้าที่ ดังนั้นในปี 2555 จึงได้มีการสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่มีบัลลังก์พิจารณาคดี รวม 14 บัลลังก์ เพื่อรองรับการขยายงานและปริมาณคดี ซึ่งอาคารหลังใหม่นี้ได้เริ่มทำการตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2559

ศาลจังหวัดพิษณุโลกมีเขตอำนาจศาลครอบคลุมใน อ.ชาติตระการ, อ.นครไทย, อ.เนินมะปราง, อ.บางกระทุ่ม, อ.บางระกำ, อ.พรหมพิราม, อ.เมืองพิษณุโลก, อ.วังทอง, อ.วัดโบสถ์ รวม 9 อำเภอ

ในปี 2563 ที่ผ่านมา ศาลจังหวัดพิษณุโลกได้พิจารณาคดีอาญา คดีแพ่ง คดีผู้บริโภคเสร็จไปทั้งสิ้น 6,332 คดี จากคดีที่คงค้างมาและคดีรับใหม่จำนวน 7,266 คดี ซึ่งศาลจังหวัดพิษณุโลกถือเป็นศาลอีกแห่งหนึ่งที่ได้ตั้งอยู่จังหวัดขนาดใหญ่ ที่พร้อมบริหารจัดการคดีให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสร้างกระบวนการอำนวยความยุติธรรมให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image