ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศาลยุติธรรม เรื่อง “การประสานความร่วมมือของหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการศาลยุติธรรม” ครั้งที่ 3
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

วันนี้ (4 มิถุนายน 2563) เวลา 14.00 น. ที่ศาลฎีกา นายไสลเกษ  วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศาลยุติธรรม เรื่อง  “การประสานความร่วมมือของหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการศาลยุติธรรม” ครั้งที่ 3  ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินการตามโครงการลดภาระแก่คู่ความและผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีในศาลยุติธรรม  ซึ่งประธานศาลฎีกาเห็นชอบให้ทำโครงการลดภาระแก่คู่ความฯ  เพื่อหามาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมมาใช้เพื่อประโยชน์แก่คู่ความและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ซึ่งประกอบด้วยโครงการย่อย 4 โครงการ ได้แก่ โครงการที่ 1 การงดหรือลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ของคู่ความในการดำเนินคดี  โครงการที่ 2 การพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยออนไลน์ในศาลยุติธรรม  โครงการที่ 3 การกำหนดวงเงินประกันผู้ต้องหาหรือจำเลยกรณีปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกัน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  และโครงการที่ 4 การพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนด้านแรงงาน

ภายหลังจากการประชุม คณะทำงานฯ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในแต่ละโครงการจะประสานรายละเอียดในการดำเนินการไปยังศาลต่างๆ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการไปพร้อมกันในวันที่ 15 มิ.ย. นี้

Cr. สำนักประธานศาลฎีกา