ศาลยุติธรรม ยินดีต้อนรับ Court of Justice - Thailand

ด้วยประธานศาลฎีกาให้ความสำคัญในด้านสวัสดิการและการอำนวยความสะดวกให้แก่ ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โดยได้มอบนโยบายให้สำนักงานศาลยุติธรรมจัดทำ Hotline สายด่วน เพื่อรับเรื่องและประสานงานในการให้ความช่วยเหลือข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และครอบครัว เมื่อมีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
แต่ไม่ทราบขั้นตอนในการดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น การแจ้งเวียนให้ทราบภายในหน่วยงานสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม การดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอน การขอพระราชทานเพลิงศพ ตลอดจนการดูแลสิทธิประโยชน์ ที่ทายาทของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ควรได้รับ สำนักงานศาลยุติธรรมจึงได้แต่งตั้ง
คณะทำงานจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเกี่ยวกับ การเสียชีวิตของครอบครัวข้าราชการฝ่าย ตุลาการศาลยุติธรรม และคณะทำงานๆ ได้กำหนดให้มีศูนย์รองรับในเรื่องนี้ ซื่อว่า “สายด่วน สุขาวดี” หมายเลขโทรศัพท์
08 1752 2118, 08 1854 3383, 08 1753 7247 เพื่อรับเรื่องประสานงานและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว


การขอพระราชทานเพลิงศพ และดินฝังศพ เป็นกรณีพิเศษ

----->>>การขอพระราชทานเพลิงศพ และดินฝังศพ เป็นกรณีพิเศษ


การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เพลิงศพ หีบเพลิง และดินฝังศพ

----->>>๑. การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เพลิงศพ หีบเพลิง และดินฝังศพ

----->>>๒. ขั้นตอนการขอพระราชทานเพลิง

----->>>๓. ขั้นตอนการขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ


การขอหีบศพพระราชทาน

----->>> การขอหีบศพพระราชทาน


ตัวอย่างแผ่นพับ